// Google analytics code

АКО НЕКОЈ ИСКРЕНО ТРАГА ПО ВИСТИНАТА, НЕМА ДА БИДЕ ОДВЕДЕН ДО НЕКОЈА РЕЛИГИЈА, ТУКУ ДО САМИОТ ХРИСТОС – ИНТЕРВЈУ СО АРХИМАНДРИТ ДАНИЕЛ (БАМБАНГ ДВИ) БЈАНТОРО, ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ВО ИНДОНЕЗИЈА (3 ДЕЛ)

| September 16, 2020

~+~ 3 ДЕЛ Го откривам Православието во Кореја Да ја скратам приказната, најпосле можев да студирам на оваа евангелистичка протестантска семинарија во Сеул, Јужна Кореја. Но, прашањето околу првобитното источно христијанство на Христовите Апостоли сè уште ми се вртеше во умот. Му се молев на Бог да ме води за да ја најдам оваа првобитна […]

IF SOMEONE SEARCHES FOR THE TRUTH DEVOTEDLY, THEY WILL NOT BE TAKEN TO ANY RELIGION, BUT TO CHRIST HIMSELF – INTERVIEW WITH ARCHIMANDRITE DANIEL (BAMBANG DWI) BIANTORO, ORTHODOX CHURCH IN INDONESIA (PART 2)

| September 15, 2020

~+~ PART 2 My First Visit to a Church My knowledge of Christianity was zero at that time, I did not know what I had to do next. The only Christian I knew was that above mentioned teacher, so I decided that I had to go to his home to know what step I had […]

АКО НЕКОЈ ИСКРЕНО ТРАГА ПО ВИСТИНАТА, НЕМА ДА БИДЕ ОДВЕДЕН ДО НЕКОЈА РЕЛИГИЈА, ТУКУ ДО САМИОТ ХРИСТОС – ИНТЕРВЈУ СО АРХИМАНДРИТ ДАНИЕЛ (БАМБАНГ ДВИ) БЈАНТОРО, ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ВО ИНДОНЕЗИЈА (2 ДЕЛ)

| September 15, 2020

~+~ 2 ДЕЛ Мојата прва посета на една црква Моето познавање за христијанството беше нула во тоа време, не знаев што треба да правам понатаму. Единствениот христијанин што го знаев беше погоре спомнатиот наставник, па затоа одлучив дека мора да појдам кај него дома за да знам кој е следниот чекор што треба да го направам […]

IF SOMEONE SEARCHES FOR THE TRUTH DEVOTEDLY, THEY WILL NOT BE TAKEN TO ANY RELIGION, BUT TO CHRIST HIMSELF – INTERVIEW WITH ARCHIMANDRITE DANIEL (BAMBANG DWI) BIANTORO, ORTHODOX CHURCH IN INDONESIA (PART 1)

| September 14, 2020

~+~ Part 1 Introduction The wind (The Spirit) blows wherever he wants to and He is truth and life. The Gospel is not a story, and Jesus Christ is not a mythological person; He is the word of truth, and Jesus Christ is the true God. And He reveals Himself to everyone who is searching for […]

АКО НЕКОЈ ИСКРЕНО ТРАГА ПО ВИСТИНАТА, НЕМА ДА БИДЕ ОДВЕДЕН ДО НЕКОЈА РЕЛИГИЈА, ТУКУ ДО САМИОТ ХРИСТОС – ИНТЕРВЈУ СО АРХИМАНДРИТ ДАНИЕЛ (БАМБАНГ ДВИ) БЈАНТОРО, ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ВО ИНДОНЕЗИЈА (1 ДЕЛ)

| September 14, 2020

~+~ 1 ДЕЛ Вовед Ветрот (Духот) дува каде што сака и Он е вистина и живот. Евангелието не е приказна, а Исус Христос не е митска личност; тоа е слово на вистината, и Исус Христос е вистинскиот Бог. И Он му се открива на секого што Го бара искрено, со чисто срце. Тоа ни го сведочи преподобната личност на Архимандрит Даниел Бјанторо од Индонезија (најголемата […]