// Google analytics code

Homily on the Publican and the Pharisee – Father Gavril Galev

| February 27, 2021

~+~ Also He spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous, and despised others: “Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself, ‘God, I thank You that I am not like other men – extortioners, […]

Беседа за Митарот и Фарисејот – Отец Гаврил Галев

| February 24, 2021

~+~  А на оние, што беа уверени во себе дека се праведни, и ги презираа другите, им ја кажа оваа парабола: Два човека влегоа во храм да се помолат; едниот фарисеј, а другиот митник.Кога застана, фарисејот вака се молеше во себе: »Боже, Ти благодарам што не сум како другите луѓе: разбојници, несправедливи, прељубодејци, или како […]

The initial grace of the publican – Metropolitan of Strumica Naum

| February 22, 2021

~+~ (Luke 18, 9-14) Firstly, the energy of the mind is purified through constant mental, spiritual, and physical ascetic labour (struggle, endeavour) in the fulfilment of God’s commandments. The light from the sufficiently purified energy of the mind is given to us for one reason, only for perception of our own captivity by the passions, […]

Почетната благодат на митарот – Митрополит Струмички Наум

| February 22, 2021

~+~ (Лука 18, 9-14) Прво, енергијата на умот се чисти преку постојан умствен, душевен и телесен аскетски подвиг во исполнувањето на Божјите заповеди. Светлината од доволно очистената енергија на умот ни е дадена единствено и само за согледување на сопствената острастеност, грешност и одвоеност од Бог. Главната карактеристика, која го оформува профилот на луѓе каков […]

Сретение, срешта, среќа! – Отец Гаврил Галев Meeting, get-together, happiness – Fr. Gavril Galev

| February 17, 2021

~+~ Сретение, срешта, среќа! – Отец Гаврил Галев Живото не е безсмислен. Има своја смисла и цел. Во ова наше секојдневие пак, како да сме ја изгубиле смислата и целта на нашето егзистирање. Постојано се’ некаде брзаме, нешто бараме и пак не стигнуваме и пак не наоѓаме. Очигледно на погрешен начин бараме и кон погрешна […]