// Google analytics code

Father Dimitar Arsovski: On the celebration of St. Tryphon and St. Valentine

| February 14, 2021

~+~ The fact is that we are in a kind of spiritual slavery imposed on us by the western concept of living. Almost all things are commercialised, and all this has not passed even the modern Orthodox man. This is the case with the character of Santa Claus, only a very small percentage of Orthodox […]

Отец Димитар Арсовски: За славењето на Св. Трифун и Св. Валентин

| February 14, 2021

~+~ Факт е дека сме во еден вид на духовно робство кое ни го наметнува западниот концепт на живеење. Речиси сите нешта се искомерцијализирани, а сето тоа не го одминало ни современиот Православен човек. Така е со ликот на Дедо Мраз, за кој многу мал процент на православни знаат дека всушност вистинскиот Дедо Мраз е […]

Saint Anthony the Great

| January 30, 2021

~+~ Saint Anthony the Great is one of the Venerable and God-bearing fathers of the Orthodox Church, born in Egypt around 254 AD. Venerable Anthony was the leader among the desert fathers and the founder of eremitic/idiorhythmic monasticism. His memory is celebrated on January 30 i.e. January 17 as per old Julian Calendar. Biography Saint […]

Свети Антониј Велики

| January 29, 2021

~+~ Свети Aнтониj Велики е еден од преподобните и богоносни отци на Православната Црква, роден во Египет околу 254-та година после Христа. Преподобен Антониј бил водач меѓу пустинските отци и основач на отшелничкото монаштво. Неговиот спомен се празнува на 17, односно 30 јануари. Житие Свети Антониј Велики се родил во Египет околу 254-та година од […]

Житие на преподобен Јоаникиј Ракотински

| January 24, 2021

~+~ Чуден е патот на Божјите угодници и кога ќе сака Бог, тогаш и ги прославува   Чуден е патот на Божјите угодници и кога ќе сака Бог, тогаш и ги прославува. Се е по волјата Божја, важно е ние да го следиме, т.е. да соработуваме, да учествуваме во големиот план Божји, а тој ќе […]