// Google analytics code
 • Јас сум лозата, а вие прачките; и кој е во Мене, и Јас во него, тој ќе даде многу плод; оти без мене не можете да правите ништо. Како што ме возљуби Отецот, и Јас ве возљубив вас. Бидете во Мојата љубов! Ако ги запазите Моите заповеди, ше останете во љубовта Моја. како што Јас ги запазив заповедите на Мојот Отец и останувам во љубовта Негова. Ова ви го реков, за да остане радоста Моја во вас, и радоста ваша да биде полна. Ова е Моја заповед, да се љубите еден со друг, како што ве возљубив Јас. Никој нема поголема љубов од оваа: даја положи душата своја за своие пријатели.
 • August 2021
  S M T W T F S
  « Jul    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  

  BIOGRAPHY: SAINT MARY MAGDALENE

  Posted By on August 4, 2021

  st-mary-magdalene-orthodox-christian-icon-extra-large-8THE FIRST GOOD NEWS PREACHER (EVANGELIST) OF THE RESURRECTION

  ~+~

  Some of you God has appointed in the Church: First apostles,

  second prophets, third teachers; then He gave gifts of miracles and healings;

  helpers, administrators and people who speak varieties of tongues.

  (1 Cor. 12, 28)

  Blessed Mary Magdalene received the gift to be “The Equal-to-the-Apostles”, because with her struggle she became like the apostles and became a preacher of the Gospel. She is called The Equal-to-the-Apostles, although apostleship as a priesthood activity in the Church is a gift for men, but her name is mentioned in the Scriptures many more times than the names of some of the apostles.

  The fact that there is neither male nor female, but all are one before Him, and everything depends on our personal relationship with Him, testifies Mary Magdalene – The Equal-to-the-Apostles. Perhaps, not many women are found in the diptych (list) of the Orthodox Church, but those who are glorified have attained such great holiness and glory that they are even ahead of men. In accordance with the words of St. John Chrysostom: “Women are capable of great deeds, even greater than those of men.” One of them is the Holy Myrrh-Bearer Mary Magdalene.

  (more…)

  Житие: Света Марија Магдалeна

  Posted By on August 4, 2021

  st-mary-magdalene-orthodox-christian-icon-extra-large-8ПРВИОТ БЛАГОВЕСНИК НА ВОСКРЕСЕНИЕТО

   ~+~

   

  Едни од вас Бог постави во Црквата прво апостоли,

  второ пророци, трето учители; потоа даде дарби за чудеса и исцелување;

  па застапници, управници и луѓе што зборуваат на разни јазици.

  (1 Кор. 12, 28)

   

  Блажената Марија Магдалена го добила дарот на рамноапостолна, бидејќи со својот подвиг се вподобила на апостолите и станала проповедник на Евангелието. Наречена е рамноапостолна, иако апостолството како свештенодејство во Црквата е дар за мажите, но нејзиното име се спомнува во Светото Писмо дури и повеќепати од некои од апостолите.

  Тоа дека во Христос нема ни машки пол, ни женски, туку сите се едно пред Него[1], а сè зависи од нашиот личносен однос кон Него, го сведочи и рамноапостолната Марија Магдалена. Зашто, можеби, во диптихот на Православната Црква не се среќаваат многу жени, но тие што се прославени достигнале толку голема светост и слава што дури предничат и пред мажите. Според зборовите на свети Јован Златоуст: „Жените се способни за големи подвизи, дури и за поголеми од оние на мажите“. Една од нив е светата мироносица Марија Магдалена.

  (more…)

  Deification as the goal of our life (Part 3) – Fr. Gavril Galev

  Posted By on August 1, 2021

  IMG_0919 copy~+~

  Dogmatic aspect

  Deification is the ultimate spiritual state to which all people are called. According to St. Maximus the Confessor, God created us to become partakers in the God’s nature (2 Peter. 1:4) and participants in His eternal essence. Let us be like Him (1 John 3:2) in the gracious deification, for which everything is arranged and exists.

  Our union with God cannot be in essence, because God is One and He is always the same in His essence. God is uncreated, incomprehensible and  unattainable, (not combinable) to us by nature. He is the Creator, and we are His creations. Our union with God takes place through the uncreated energies of God, through which God becomes receptive for communion. Therefore, when we say “divinity”, “god by grace”, “adoption”, or “participants in God’s nature”, we mean communion with God, not in essence, but with the energy of God, that is, through the grace of God.

  (more…)

  Обожението како цел на нашиот живот (Трет дел) – Отец Гаврил Галев

  Posted By on August 1, 2021

  image00004~+~

  Догматски аспект

  Обожението е врвна духовна состојба, на која се повикани сите луѓе. Според св. Максим Исповедник, Господ не создаде за да станеме учесници во Божјата природа (2 Петр. 1, 4) и учесници во Неговата вечна суштина. Да бидеме слични на Него (1 Јн. 3, 2) по благодатното обожение, заради кое се е устроено и пребива.

  Нашето соединување со Бог, не може да биде по суштина, затоа што еден е Бог, секогаш ист по суштина. Бог е несоздаден, несознатлив и непричестлив (несоединлив), на нас по природа. Он е Создателот, а ние сме Негови созданија (творенија). Нашето соединување се случува преку несоздадените енергии Божји, преку кои, нам, Бог ни се прави приемчив за заедничарење. Затоа кога велиме: „обожување“, „бог по благодат“, „посинување“,  или „учесници во Божјата природа“, се мисли на заедничарење со Бог, не по суштина, туку со енергијата Божја, односно, преку благодатта Божја.

  (more…)

  Авва Памво

  Posted By on July 31, 2021

  На Нитриската Гора живееше и блажениот Памво. учител на епископот Диоскор, на браќата Амониј, Евсевиј и Евтимиј, и на Ориген, роднината на Драконт, човек прекрасен и славен. Памво имаше многу, многубројни и различни добродетели и превосходства, но меѓу неговите големи добродетели особено се истакнуваше оваа добродетел: големиот презир кон златото и среброто, каков што бара Господовото слово. Блажената Меланија ми раскажуваше: “Наскоро по моето доаѓање од Рим во Александрија, откако чув од блажениот презвитер Исидор гостопримачот за добродетелниот живот на Памво, јас тргнав кај него во пустината со Исидор, и му однесов едно ковчеже со седумдесет и пет оки сребро, и го замолив да го прими овој мој имот. А тој, седејќи и плетејќи палмови гранчиња, ме благослови само со збор, и рече: “Бог нека те награди”. (more…)