// Google analytics code
 • Јас сум лозата, а вие прачките; и кој е во Мене, и Јас во него, тој ќе даде многу плод; оти без мене не можете да правите ништо. Како што ме возљуби Отецот, и Јас ве возљубив вас. Бидете во Мојата љубов! Ако ги запазите Моите заповеди, ше останете во љубовта Моја. како што Јас ги запазив заповедите на Мојот Отец и останувам во љубовта Негова. Ова ви го реков, за да остане радоста Моја во вас, и радоста ваша да биде полна. Ова е Моја заповед, да се љубите еден со друг, како што ве возљубив Јас. Никој нема поголема љубов од оваа: даја положи душата своја за своие пријатели.
 • November 2020
  S M T W T F S
  « Oct    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930  

  Father Gavril Galev: The people of Gadarene

  Posted By on November 21, 2020

  1~+~

  In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit

  We have spoken many times about this Gospel reading (Luke 8:26-39), but as they say – repetition is the mother of knowledge, we will talk about its meaning again so for those who have not heard this explanation – may they hear it now. These people were Gadarenes and although by the old law pigs were considered unclean animals and should have not been kept, they disrespected that law and raised them for food. In a figurative sense, the pigs are our passions that we nurture within us. These are the passions of self-indulgence: covetousness and love for pleasures.

   

  (more…)

  The Holy Archangel Michael and all the Bodiless Powers of heaven – Светиот Архистратиг Михаил и останатите Сили небесни и бестелесни

  Posted By on November 20, 2020

  sv arh Mihail Markov Manastir~+~

  The Holy Archangel Michael and all the Bodiless Powers of heaven

  The angels of God were celebrated by men from earliest times but this celebration was often turned into the divinization of angels (II Kings 23:5). The heretics wove all sorts of fables concerning the angels. Some of them looked upon angels as gods; others, although they did not consider them gods, called them the creators of the whole visible world. The local Council of Laodicea (four or five years before the First Ecumenical Council) rejected the worship of angels as gods and established the proper veneration of angels in its Thirty-fifth Canon. In the fourth century, during the time of Sylvester, Pope of Rome, and Alexander, Patriarch of Alexandria, the present Feast of Archangel Michael and all the other heavenly powers was instituted for celebration in the month of November. Why precisely in November? Because November is the ninth month after March, and March is considered to be the month in which the world was created. Also, as the ninth month after March, November was chosen for the nine orders of angels who were created first. St. Dionysius the Areopagite, a disciple of the Apostle Paul (who was taken up into the third heaven), described these nine orders of angels in his book, On the Celestial Hierarchies, as follows: six-winged Seraphim, many-eyed Cherubim, God-bearing Thrones, Dominions, Powers, Virtues, Principalities, Archangels, and Angels. The leader of all the angelic hosts is the Archangel Michael. When satan, lucifer, fell away from God and drew a part of the angels with him to destruction, then Michael stood up and cried out before the faithful angels: “Let us attend! Let us stand aright! Let us stand with fear!” and all of the faithful angelic heavenly hosts cried out: “Holy! Holy! Holy! Lord God of Sabaoth! Heaven and earth are full of Thy glory!” Concerning the Archangel Michael, see Joshua 5:13-15 and Jude 1:9. Among the angels there reign perfect oneness of mind, oneness of soul, and love. The lower orders also show complete obedience to the higher orders, and all of them together to the holy will of God. Every nation has its guardian angel, as does every Christian. We must always remember that whatever we do, in open or in secret, we do in the presence of our guardian angel. On the day of the Dread Judgment, the multitude of the hosts of the holy angels of heaven will gather around the throne of Christ, and the deeds, words, and thoughts of every man will be revealed before all. May God have mercy on us and save us by the prayers of the Archangel Michael and all the bodiless heavenly powers. Amen.

   

  Светиот Архистратиг Михаил и останатите Сили небесни и бестелесни

  Од длабоката древност Божјите ангели се празнувани од луѓето. Но тоа празнување често се одметнуваше во обожување на ангелите (4 Царства 23, 5). Еретиците прикажуваа сешто за ангелите. Некои од луѓето во ангелите гледаа богови, други иако не ги сметаа за богови ги нарекуваа создатели на сиот видлив свет. Лаодикискиот помесен собор којшто се одржа четири или пет години пред I Вселенски Собор, со своето 35 правило го отфрли поклонувањето на ангелите како на богови и го востанови правилното почитување на ангелите. Во времето на папата Силвестер и александрискиот патријарх Александар (4 век), беше востановен овој празник на Архистратигот Михаил со другите небесни Сили, во месецот ноември. Зошто токму во ноември? Зашто после март ноември претставува деветти месец. А се смета дека во месецот март било создавањето на светот. А деветтиот месец после март е земен заради деветте ангелски чинови, коишто се најпрво создадени. Св. Дионисиј Ареопагит, ученик на Св. апостол Павле, т.е. на оној апостол којшто беше воздигнат до третото небо, овие девет ангелски чинови ги опиша во книгата „За небесната Јерархија“. Тие чинови се следните: шестокрилите Серафими, многуоките Херувими и богоносните Престоли, Господствата, Силите и Властите, Началата, Архангелите и Ангелите. Војвода на целата ангелска војска е архистратигот Михаил. Кога сатаната, луцифер, отпадна од Бога и со себе ги повлече во пропаст еден дел од ангелите, тогаш Михаил стана и возвикна пред не-отпаднатите ангели: „Да внимаваме! Да застанеме добро, да стоиме со страв!“ И сите небесни војски на верните ангели громко запеаја: „Свјат, Свјат, Свјат Господ Саваот исполн небо и земља слави Твојеја!“ (за Архистратигот Михаил види во Книгата на Исус Навин 5, 13 – 15). Меѓу ангелите владее совршено едномислие, еднодушност и љубов, а покрај тоа и потполна послушност на пониските чинови кон повисоките и на сите заедно кон светата Божја волја. Секој народ си има свој ангел пазител, а освен тоа и секој христијанин има свој ангел пазител. Треба секогаш да се сеќаваме дека што и да правиме, јавно или тајно, го правиме тоа во присуство на својот ангел-чувар. А на денот на Страшниот Суд сето огромно мнозинство ангели ќе се соберат околу Христовиот престол и пред сите нив ќе се објават сите дела, зборови и помисли на секој човек. Да нe’ помилува Бог и да нe’ спаси по молитвите на Св. архистратиг Михаил и на другите небесни бестелесни сили. Амин.

  За Гадаринците – o. Гаврил Галев

  Posted By on November 20, 2020

  Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух

  gallery_file_1753_bМногупати сме зборувале за ова Евангелие (Лука 8 : 26-39), меѓутоа, како што велат – повторувањето е мајка на знаењето, а и оние коишто не слушнале – да слушнат, повторно ќе кажеме за неговото значење. Овие луѓе биле Гадаринци и, иако во стариот закон свињите се сметале за нечисти животни и не требале да се чуваат, тие тоа не го почитувале и ги одгледувале за прехранување. Во преносна смисла, свињите се нашите страсти што ги негуваме внатре во нас, а тоа се страстите на себеугодувањето – среброљубието и сластољубието. Како последица на тој грешен живот, демонот имал голема власт врз нив, така што во еден од нив, а во друго Евангелие се вели дека тие биле двајца, влегле и се населиле во тие луѓе. По силата демонска, тие дури и биле отпорни на секоја природна непогода. Не можеле да се вклопат во средината, та затоа живееле осамени, на пусти места, по гробишта, оделе и боси и иако биле врзувани во синџири, имале толку сила, што ги кинеле. Меѓутоа Бог е милостив и никого не заборава. Така и овие луѓе, што живееле во блуд и разврат, не ги заборавил и ги посетил. Се смилувал на бесомачниот и му наредил на демонот да излезе од него. Меѓутоа, за сведоштво на останатите, го прашал како се вика, бидејќи Бог, Господ Исус Христос, знаел дека тоа не е тој, туку во него живее и со него раководи некој друг. А тоа, според одговорот, биле не еден, туку цел легион, цела војска демони и заради тоа тој човек така и се однесувал. (more…)

  Saints Cosmas and Damian – Светите Козма и Дамјан

  Posted By on November 14, 2020

  ~+~cosmasdamian

  Cosmas and Damian were un-mercenaries and miracle-workers. They were brothers both in the flesh and in the spirit, born somewhere in Asia Minor of a pagan father and a Christian mother. After their father’s death, their mother Theodotia devoted all her time and effort educating her sons and raising them as true Christians. God helped her, and her sons matured as sweet fruit and luminaries of the world. They were educated in the art of medicine and they were ministering and helping the sick without payment, not so much with medicine as by the name of the Lord Jesus Christ. They were called “unmercenary physicians,” that is, unpaid physicians, for they healed freely and thus fulfilled the commandment of Christ: Freely you have received, freely give (Matthew 10:8). So careful were they in healing men free of charge that Cosmas became very angry on one occasion with his brother Damian because he accepted three eggs from a woman, Palladia, and ordered that he not be buried alongside his brother Damian after his death. In fact, St. Damian did not accept these three eggs as a reward for healing the ailing Palladia, but rather because she adjured him in the name of the Most-Holy Trinity to accept these three eggs. Nevertheless, after their death in the town of Fereman, they were buried together according to a revelation from God. The holy brothers were great miracle-workers both during their life and after their death. A snake crawled through the mouth and into the stomach of a certain farm labourer during his sleep, and the unfortunate man would have died in the greatest pain had he not, in the last moment, invoked the help of Saints Cosmas and Damian. Thus, the Lord glorified forever the miracle working of those who glorified Him on earth by their faith, purity and mercy.

  ~+~

  Бесребреници и чудотворци. Браќа по тело и по дух, родум негде од Азија, од татко незнабожец и мајка христијанка. По смртта на татко им нивната мајка Теодотија целото време и труд ги даде на тоа да ги подигне и воспита синовите како вистински христијани. Бог и помогна, та нејзините синови израснаа како две слатки овошки и како два светилници на светот. Беа научени на лекарската вештина и бесплатно им помагаа на болните не толку со лекови колку со името на Господ Исус Христос. Ги нарекоа бесребрени лекари, бидејќи лечеа бесплатно и така ја исполнуваа Христовата заповед: „Бесплатно примивте, бесплатно давајте!“ (Матеј 10, 8). Беа толку внимателни во бесплатното лечење на луѓето што Козма вистински се налути на својот брат Дамјан зашто овој зеде три јајца од една жена Паладија, па нареди Козма по неговата смрт да не го закопуваат до брат му Дамјан. Всушност Свети Дамјан не ги зеде оние три јајца како награда зашто ја исцели болната Паладија, туку затоа што таа го заколна со Пресвета Троица да ги земе оние три јајца. Сепак по нивната смрт, во местото Фереман беа закопани заедно според Божјо откровение. Овие Свети браќа беа големи чудотворци и за време на животот и после смртта. На еден слуга на спиење му се беше вовлекла змија низ устата во стомакот и кутриот човек ќе издивнеше во најтешки маки, ако во последен миг не ги повикаше на помош Светите Козма и Дамјан. Така ги прослави Господ со чудотворство засекогаш оние коишто Го прославуваа Бога на земјата со вера, чистота и милост.

  Father Gavril Galev: The Rich man and Lazarus

  Posted By on November 12, 2020

  BULGARIA-RELIGION-ORTHODOXY~+~

  This Gospel reading (Luke 16:19-31) is one of the most emotionally difficult in the New Testament Scriptures. It talks about two types of extremes. Two opposite human characters, two opposite lifestyles, opposite views of the world, purpose, behaviour, etc., although in essence, only one thing is needed, and that is to gain God and His Kingdom with Its gifts and not this kingdom and these earthly gifts, which are more harm than gifts.

  The first man was a very rich man who probably did not earn his fortune but inherited it from his father, which is why he spends it in such way. And the second was a man who was poor, he had nothing to eat and he was happy even for the crumbs that fell from the rich man’s table. He often begged him for a piece of bread, but the rich man remained insensitive and despised him.

  (more…)