// Google analytics code
 • Јас сум лозата, а вие прачките; и кој е во Мене, и Јас во него, тој ќе даде многу плод; оти без мене не можете да правите ништо. Како што ме возљуби Отецот, и Јас ве возљубив вас. Бидете во Мојата љубов! Ако ги запазите Моите заповеди, ше останете во љубовта Моја. како што Јас ги запазив заповедите на Мојот Отец и останувам во љубовта Негова. Ова ви го реков, за да остане радоста Моја во вас, и радоста ваша да биде полна. Ова е Моја заповед, да се љубите еден со друг, како што ве возљубив Јас. Никој нема поголема љубов од оваа: даја положи душата своја за своие пријатели.
 • February 2021
  S M T W T F S
  « Jan    
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28  

  Сретение Господово – Отец Гаврил Галев

  Posted By on February 16, 2021

  IMG_5882~+~

  Главниот настан и суштината на овој празник е смислата на сретението. Нашата лична средба со Бог, со својот брат/сестра и со самиот себе. Од таа средба доаѓа и среќата и за нас тоа би требало да преставува празник.

  Мојата средба со Бог, со својот брат/сестра да предизвикyвa среќа и радост, како што тоа го почуствувал праведниот Симеон. Може само да замислиме каква била таа средба и што во тој момент тој чуствувал. Во тој момент за него се исполнила сета смисла на животот и затоа посакал веднаш да се упокои, за да ја претвори таа среба во вечност. Таа средба постанува победа над смртта и слобода.

  (more…)

  Father Dimitar Arsovski: On the celebration of St. Tryphon and St. Valentine

  Posted By on February 14, 2021

  ~+~

  The fact is that we are in a kind of spiritual slavery imposed on us by the western concept of living. Almost all things are commercialised, and all this has not passed even the modern Orthodox man. This is the case with the character of Santa Claus, only a very small percentage of Orthodox know that in fact the real Santa Claus is St. Nicholas of Myra, also such is the case with the Holy Hiero-Martyr Valentine, Bishop of Interamensky.

  st-valentine-the-martyr-icons-orthodox-christian-supply_910_469x (2)All this misconception about the image of this Saint appeared some ten years ago as a phenomenon that came to us from the western world. We cannot say that it is imposed on us, because no one can force us to accept anything, but I would say that we welcomed it with arms wide open because it came to us as a romantic story for teenagers who are beginning to experience love and this was a chance and occasion to express their love toward their loved one. Are we in need of certain days or holidays to express our love to someone, to tell them how much we love them, or to surprise them with a gift? Nevertheless, this is not the case about surprise, because all those who fall under the influence of romance expect it. Then the question arises as to what kind of Saint was he? Was he “ours” or a Catholic, and should we celebrate St. Tryphon (who is celebrated on the same day) or St. Valentine – the protector of the ones who are in love?

  (more…)

  Отец Димитар Арсовски: За славењето на Св. Трифун и Св. Валентин

  Posted By on February 14, 2021

  38F4F2E2-2695-494D-B39F-CF24FEAE53FD~+~

  Факт е дека сме во еден вид на духовно робство кое ни го наметнува западниот концепт на живеење. Речиси сите нешта се искомерцијализирани, а сето тоа не го одминало ни современиот Православен човек. Така е со ликот на Дедо Мраз, за кој многу мал процент на православни знаат дека всушност вистинскиот Дедо Мраз е светиот Николај Мирликијски, но таков е и примерот со светиот свештеномаченик Валентин епсикопот Интерамниски.
  Целата таа заблуда околу ликот на овој светител се појави пред некои десетина години како една појава која ни дојде од западниот свет. Не можеме да речеме дека ни е наметната, бидејќи никој не може на сила да ни даде нешто, туку би рекол дека ние ја пречекавме со ширум отворени порти бидејќи ни дојде како една романтична приказна за тинејџери кои почнуваат да ја искусуваат љубовта и тоа беше еден повод да се изрази љубовта кон саканиот. Зарем имаме потреба од одредени денови или празници за да изразиме љубов кон некој, да му кажеме колку го сакаме или да го изненадиме со некој подарок. До душа овде не се работи за изненадување бидејќи сите оние кои паѓаат на романтиката го очекуваат. Потоа се јави прашањето за тоа каков светител е, дали е „наш“ или католички и дали треба да го славиме свети Трифун (кој се слави на истиот ден) или свети Валентин – закрилникот на вљубените?

  (more…)

  Zacchaeus – Metropolitan of Strumica Naum

  Posted By on February 13, 2021

  IMG_8852~+~

  How many are really ready to give up their vanity (love for glory), their false, vain-glory; and how many are willing to look miserable (poor in spirit, humble) or to be ridiculed for the sake of the Lord Christ, all for a possible meeting with Him?

  The chief of the tax collectors, Zacchaeus, did just that and hoped for just that by running ahead and climbing the fig tree. This is the innocent attitude of a child.

  But this does not go unnoticed and unanswered by the One Who sees everything and Who knows the hearts of all – the God-Man Christ, Who addresses Him by his name: When Jesus came to the place, He looked up and saw him and said to him, “Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house.” (Luke 19: 5)

  Zacchaeus realises that what lies in his heart, that is, his name and persona with all the secret thoughts and desires, as well as the longing (seeking) to receive Him into his home, have been revealed.

  (more…)

  Закхеј – Митрополит Струмички Наум

  Posted By on February 13, 2021

  IMG_9338-HDR~+~

  Колкумина се навистина подготвени да се откажат од своето славољубие, од својата лажна слава; и колкумина се подготвени да изгледаат бедно или да служат за потсмев заради Господ Христос, и заради можната средба со Него?

  Началникот на митарите, Закхеј, токму тоа го направил и токму на тоа се надевал трчајќи напред и качувајќи се на смоквата. Тоа е тој однос на дете.

  Но, тоа нема да остане незабележано и невозвратено од Оној Кој сè гледа и Кој ги познава срцата на сите – Богочовекот Христос, Кој му се обраќа по име: Исус, пак, кога дојде на тоа место, погледна нагоре, го виде и му рече: „Закхеј, слези побргу, зашто денес треба да бидам во твојот дом“. (Лука 19: 5 )

  Закхеј сфаќа дека неговото срце, односно неговите име и личност со сите тајни мисли и желби, како и копнежот да Го прими во својот дом, се откриени.

  (more…)