// Google analytics code
 • Јас сум лозата, а вие прачките; и кој е во Мене, и Јас во него, тој ќе даде многу плод; оти без мене не можете да правите ништо. Како што ме возљуби Отецот, и Јас ве возљубив вас. Бидете во Мојата љубов! Ако ги запазите Моите заповеди, ше останете во љубовта Моја. како што Јас ги запазив заповедите на Мојот Отец и останувам во љубовта Негова. Ова ви го реков, за да остане радоста Моја во вас, и радоста ваша да биде полна. Ова е Моја заповед, да се љубите еден со друг, како што ве возљубив Јас. Никој нема поголема љубов од оваа: даја положи душата своја за своие пријатели.
 • August 2021
  S M T W T F S
  « Jul    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  

  SYNAXIS OF THE HOLY ARCHANGEL GABRIEL – СОБОР НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ ГАВРИЛ

  Posted By on July 26, 2021

  Archangel Gabriel (2)~+~

  This great Archangel of God is celebrated on March 26. On this day however, he is celebrated and honoured for his appearances and miracles throughout the entire history of man’s salvation. It is believed that this celebration was first established on Mount Athos in the ninth century, during the reign of the Emperor Basil and the Empress Constantina Porphyrogenitus and Patriarch Nicholas Chrysoverges, on the occasion of the appearance of the Archangel Gabriel in a cell near Karyes where he wrote on a stone tablet with his finger, the hymn to the Birth-giver of God, “Worthy It is meet,” [Dostojno Jest Axion Estin]. As a result of this, even today, this cell is called the cell of “Axion Estin.” In connection with this, other appearances of the Archangel Gabriel are also commemorated: the appearance to Moses while he was tending the flock of Jethro and, at which time, he explained to this great one called of God, how the world was created and all the rest which Moses recorded in his Book of Creation (Genesis); his appearance to the Prophet Daniel and revealing to him the mystery of future kingdoms and of the coming of the Saviour; his appearance to St. Ann and the promise that she will give birth to a daughter, the All-blessed and All-pure Holy Virgin Mary; the very brief appearance to the Holy Virgin while she lived in the Temple in Jerusalem; the appearance to Zacharias the High Priest and the tidings concerning the birth of John the Forerunner and the severe punishment of Zacharias with dumbness because he did not believe his words; again, the appearance to the Holy Virgin in Nazareth and informing Her of the good news of the conception and the birth of the Lord Jesus Christ; the appearance to the righteous Joseph; the appearance to the shepherds near Bethlehem; the appearance to the Lord Himself in the Garden of Gethsemane when he strengthened our Lord as a man prior to His passion; the appearance to the myrrh-bearing women and so forth.

   

  Светиот Архангел Гавриил

  Овој голем Божји архангел се празнува на 26 март. На денешен ден пак, се слават и чествуваат неговите чуда и јавувања низ целата историја на човечкото спасение. Се смета дека оваа слава е востановена најпрво на Света Гора во 9 век, за време на царевите Василиј и Константин Порфирородните и на патријархот Никола Хрисоверг, а по повод јавувањето на овој архангел во една келија близу до Кареја, каде што со прст на камен ја испиша песната кон Пресвета Богородица „Достојно ест“. Заради овој настан таа келија и денес се нарекува келијата „Достојно ест“. Во оваа прилика се приспомнуваат и останатите јавувања на архангелот Гавриил: кога му се јави на Мојсеј кој во свое време го чуваше стадото Јоторово, а нему архангелот како на Божји избраник му соопшти како е создаден светот, кое Мојсеј подоцна и го запиша во Книгата на Постанокот; кога му се јави на пророкот Даниил и му ја објави тајната за идните царства и за доаѓањето на Спасителот; јавувањето на Света Ана кога ѝ благовестеше со ветувањето дека ќе Ја роди преблагословената и Пречиста Дева Марија; многукратното јавување на Пресветата Дева додека Таа пребиваше во храмот ерусалимски; кога му се јави на првосвештеникот Захариј и го извести за раѓањето на Св. Јован Предвесник и за казната на немост што ќе го постигне Свети Захариј затоа што не им поверува на зборовите на архангелот; кога повторно ѝ се јави на Пресветата Дева во Назарет и Ѝ благовестеше за зачнувањето и раѓањето на Господ Исус Христос; јавувањето на праведниот Јосиф; јавувањето на пастирите кај Витлеем; Му се јави и на Самиот Господ во Гетсиманската градина, кога Господ како човек беше поткрепуван од овој архангел пред страдањето; кога им се јави на жените Мироносици итн.

  Why do we not receive the God-Man Christ? – Metropolitan of Strumica Naum

  Posted By on July 25, 2021

  Gaderens 1~+~

  The example of the people from the region of Gadarenes shows us that the swine were more important to them, i.e. the passions of covetousness and love of pleasures, rather than Christ. And those passions are the ones that are called ”  rough (obvious) passions” through which the demon attacks first and holds every human being captive.

  What can we say about the more subtle passion of the mind, such as demonic pride i.e. the high opinion of ourselves, that is, the vanity, through which the demon holds us captive and through which, at the end of the process of the purification of our heart, seriously attacks us.

  Vanity (vainglory) is the last passion that is to be transfigured before passing from the first stage of spiritual growth (purification of the heart from the passions) onto the second – the enlightenment of the mind. Solely due to vainglory, our heart remains closed for the prayer of the mind in the heart (Jesus prayer: “Lord Jesus Christ have mercy on me”), and the mind stays unenlightened.

  (more…)

  Зошто не Го примаме Богочовекот Христос? – Митрополит Струмички Наум

  Posted By on July 25, 2021

  Gaderens 2~+~

  Примерот со луѓето од земјата Гадаринска ни покажува дека ним им беа поважни свињите, т.е. страстите среброљубие и сластољубие, отколку Христос. А, тие страсти се оние што се нарекуваат погруби и преку кои демонот најнапред го напаѓа и го држи заробен секој човек.

  Што ли да речеме за посуптилната страст на умот, како што е демонската гордост, т.е. високото мислење за самите себе, односно суетата, преку која демонот нѐ држи заробени и преку која сериозно, дури на крај, нѐ напаѓа?

  Суетата (славољубието, гордоста) е последната страст што треба да се преобрази, преку љубовта и кон непријателите, пред да се премине од првиот степен на духовниот раст – очистување на срцето од страстите, на вториот – просветлувањето на умот. Само поради славољубието нашето срце останува затворено за умно-срдечната молитва, а умот непросветлен.

  (more…)

  Deification as the goal of our life (Part Two) – Father Gavril Galev

  Posted By on July 24, 2021

  1 (2)~+~

  Anthropological aspect 

  Man was created by God and he accomplishes fullness of his existence in God only. In His creative act; of all the created beings, only man was created in God’s image and likeness. Within the divine image itself is contained the divine likeness, which man should attain and for which he is called to accomplish. In order to achieve this goal, great potential, strength and abilities are implanted in the nature of man. From the moment he is created, it is natural for the “image” (man) to draw near his/the “first image” (God). That struggle (movement) for perfection from the state of an “image” to the “first image” is called ‘becoming likeness of God’ or deification.

  The image of God in man is not connected with only one form in his nature, nor with any single aspect, but is manifested and expressed through the whole human being; body, soul and spirit. These three components are inextricably linked to one another and to God. God breathed life-giving Spirit into man and he became a living soul (Genesis 2 :7), and as the spirit gives life to the soul, so the soul gives life to the body. The human body is also created in the image of God and it is also able to participate in the graceful life of the Spirit and to taste the divine. The body is the temple of the Holy Spirit, the abode of God.

  (more…)

  Oбожението како цел на нашиот живот (Втор дел) – Отец Гаврил Галев

  Posted By on July 24, 2021

    Creation of Adam 3~+~

  Антрополошки аспект

  Човекот е создаден од Бог и полнотата на своето постоење ја остварува единствено во Бог. Во Својот творечки акт, Бог, од сите соданија, само човекот го создал според Својот лик и подобие. Во самиот божествен образ (лик) се содржи и божественото подобие, кое човекот треба да го достигне и за кое тој е повикан. За да ја достигне таа цел, во природата на човекот е всаден голем потенцијал, сили и способности. Од моментот кога е створен, природно му е на образот (човекот)  да  се приближува кон својот првообраз (Бог). Тој подвиг  (придвижење) на восовршување од состојба на лик до прволикот, се нарекува Боговподобување или обожение.

  Образот  Божји во човекот не се поврзува само со една страна на неговата природа, ниту со еден поединечен аспект, туку се пројавува и изразува преку целото човечко битие: телото и душата. Овие две компоненти се нераскинливо поврзани помеѓу себе и со Бог. Бог му вдахна животворен Дух на човекот и тој постанува жива душа (Бит. 2:7) и како што Духот со својата несоздадената благодат ја оживотворува душата, така и душата го оживотворува телото. И телото човеково исто така е содадено според образот Божји и тоа е оспособeно да учествува во благодатниот живот на Духот и да го вкуси божественото. Телото е храм на Светиот Дух, пребивалиште Божјо.

  (more…)