// Google analytics code

Sunday of Saint Gregory Palamas – Metropolitan Naum of Strumica

| March 30, 2021

~+~ Refer: Mark 2, 1-10   Often, man is so incapable of movement, i.e. paralysed by the sin, which he, himself is unable to approach Christ and request healing. In such situations, the great and irreplaceable importance of the Church as a community comes into the picture, which with Its various God-man’s gifts such as: consolation, […]

Недела на свети Григориј Палама – Митрополит Струмички Наум

| March 29, 2021

~+~   Често, човек е толку фатен, т.е. парализиран од гревот, што самиот е неспособен да дојде до Христос и да побара исцеление. Во такви ситуации доаѓа до израз големото и незаменливо значење на Црквата како заедница, која со своите најразлични богочовечки дарови како: утеха, поука, личен пример, материјална помош, покајание и слично, и без оглед […]

Sunday of the Orthodoxy – Metropolitan Naum of Strumica

| March 27, 2021

~+~    Refer: John 1: 43-51   First of all, I would like to draw your attention to Philip’s answer: “Come and see!”, To Nathaniel’s question, “Can anything good come out of Nazareth?” as well as Nathaniel’s acceptance of the call. This is the simplest and most reliable personal method of checking things out. The […]

Недела на Православието – Митрополит Струмички Наум

| March 27, 2021

~+~ Јован 1 : 43-51   Најпрво сакам да ви обрнам внимание на Филиповиот одговор: „Дојди и види!“, на прашањето на Натанаил: „Може ли нешто добро да излезе од Назарет?“; како и на Натанаиловото прифаќање на повикот. Ова е наједноставен и најсигурен личен метод на проверка на нештата. Зборовите „дојди и види!“ во контекст на […]

ЛИТУРГИЈА НА ПРЕДХОДНО ОСВЕТЕНИ ДАРОВИ – о. Гаврил (Галев)

| March 18, 2021

 Литургијата од една страна e реална животна средина, а од друга страна, извор од кој ние се храниме со непропадлива храна. И заради тоа нас ни е потребно да живееме во таа атмосфера и да се храниме со таа храна. Затоа и Господ пред да биде распнат, пред да умре на Крстот, да воскресне и да се вознесе, ни ја […]