// Google analytics code

Сретение, срешта, среќа! – Отец Гаврил Галев Meeting, get-together, happiness – Fr. Gavril Galev

| February 17, 2021

~+~ Сретение, срешта, среќа! – Отец Гаврил Галев Живото не е безсмислен. Има своја смисла и цел. Во ова наше секојдневие пак, како да сме ја изгубиле смислата и целта на нашето егзистирање. Постојано се’ некаде брзаме, нешто бараме и пак не стигнуваме и пак не наоѓаме. Очигледно на погрешен начин бараме и кон погрешна […]

Father Dimitar Arsovski: On the celebration of St. Tryphon and St. Valentine

| February 14, 2021

~+~ The fact is that we are in a kind of spiritual slavery imposed on us by the western concept of living. Almost all things are commercialised, and all this has not passed even the modern Orthodox man. This is the case with the character of Santa Claus, only a very small percentage of Orthodox […]

Отец Димитар Арсовски: За славењето на Св. Трифун и Св. Валентин

| February 14, 2021

~+~ Факт е дека сме во еден вид на духовно робство кое ни го наметнува западниот концепт на живеење. Речиси сите нешта се искомерцијализирани, а сето тоа не го одминало ни современиот Православен човек. Така е со ликот на Дедо Мраз, за кој многу мал процент на православни знаат дека всушност вистинскиот Дедо Мраз е […]

Zacchaeus – Metropolitan of Strumica Naum

| February 13, 2021

~+~ How many are really ready to give up their vanity (love for glory), their false, vain-glory; and how many are willing to look miserable (poor in spirit, humble) or to be ridiculed for the sake of the Lord Christ, all for a possible meeting with Him? The chief of the tax collectors, Zacchaeus, did […]

Закхеј – Митрополит Струмички Наум

| February 13, 2021

~+~ Колкумина се навистина подготвени да се откажат од своето славољубие, од својата лажна слава; и колкумина се подготвени да изгледаат бедно или да служат за потсмев заради Господ Христос, и заради можната средба со Него? Началникот на митарите, Закхеј, токму тоа го направил и токму на тоа се надевал трчајќи напред и качувајќи се на […]