// Google analytics code

Metropolitan of Strumica Naum: Yearn to begin seeing spiritually

| January 16, 2021

~+~ In today’s Gospel reading (Luke 18: 35-43), the blind man cries out to the Lord Christ: “Jesus, Son of David, have mercy on me.” This condition indicates the first stage of spiritual development – the purification of the heart from passions. This stage of spiritual development is characterized by oral-mental prayer and the purification […]

Митрополит Струмички Наум: Копнеж – духовно да се прогледа

| January 16, 2021

~+~  Во денешното евангелие (Лука 18, 35–43), слепиот повикува кон Господ Христос: „Исусе, Сине Давидов, помилуј ме“. Оваа состојба го покажува првиот степен од духовниот раст – чистењето на срцето од страстите. За овој степен од духовниот развој се карактеристични усно-умствената молитва и очистувањето на енергијата на умот; но, исто така, и непристапноста на срцето […]

Metropolitan of Strumica Naum: Venerable Father Gavril – the lighthouse of our time

| January 13, 2021

~+~ Father Gavril, from the Lesnovo Monastery, was a great consolation to the few true Christian communities (Christians with their own spiritual father, with a rule for spiritual struggle, who regularly fasted, confessed and received communion), who at that time, from 1983 to 1987 (the years we spent together), in R. Macedonia were scattered like […]

Митрополит Струмички Наум: Светилникот на нашето време

| January 13, 2021

~+~  Отец Гаврил, од Лесновскиот манастир, беше голема утеха за малкуте вистински христијански заедници (христијани со свој духовен отец, со правило за духовен подвиг, кои редовно постеа, се исповедаа и се причестуваа), кои во тоа време, од 1983 до 1987 година (годините што ги поминавме заедно), во Р. Македонија беа распрснати како мали оази за […]

Опширно житие на Преподобен Гаврил епископ Велички – Светогорец

| January 12, 2021

Епископот Велички Гаврил е роден на 1926 год. Во Штип од Православни родители Методиј (подоцна со монашко име Кирил) и Горица Парнаџиеви. Основно образование, а потоа и гимназија завршил во родниот град. Уште како млад се карактеризирал со посебна кротост и послушност. Во учењето бил остроумен и со посебен наследен талент во ликовната уметност која […]