// Google analytics code

Christ is born! Truly He is born!

1_03_08The Holy Church celebrates the nativity of Christ, with great honour, as one of the most important events in the history of mankind. Because if Christ did not become incarnate and was not begotten, our salvation would not have been real. The birth of Christ gives meaning to human life. Christ was born as a man and allowed man to be born again (through baptism), to overcome death and to inherit eternal life. Through the birth of Christ, we were given the opportunity to become sons of God and the heirs of His kingdom.

Christ is the centre of everything created, visible and invisible. With His birth that night, He made the stable ( Sheppard’s cave) in Bethlehem the centre of the world. It was not the opulent imperial palace, but an ordinary shepherd stable. Because He was a humble King, and the world did not receive Him.

When the God-Man (Young Child) Christ was born, the whole universe worshiped Him.

The Star from East stood over the place where the Young Child was born.

The wise men following the star, came from Babylon, fall down and worship Him and presented gifts to Him.

The shepherds marvelled at Him and glorified Him.

And the angels in the heavens chanted, shouting: “Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men.” 

May we as well, present our heart to God and may we make Christ the centre of our life. Let us clean the heart and put the manger in it. Let us open it, just the same as the stable was open so gracefully for Christ to be born in it. May our heart become home to Him and may peace and silence move into it. Then we will be filled with light and warmth and our life will turn into unceasing joy.

Repentance and confession purify the heart, and the good thoughts and deeds are His bed, the prayer is light, and, love the fire that makes it warm. Let us love and respect each other. Let us not hate. And if we have done something wrong to each other, let us not hold our anger inside us and forgive one another. Let’s not gossip and hurt each other. These are the gifts that God requires of us. (We should be presenting these gifts to God)

This day is God’s day. The day of God’s leniency (mercy) to man. Also it is the day of the catholicity of the Church, when the earthly and heavenly Church gathered around the Young-Child Christ and His Mother. Therefore, in these festive days, let us leave the earthly worries and all together gather in the Church to worship Him, as the shepherds did. Let us offer (spiritual) gifts like the wise men did and let us chant like the angels in the heavens singing: “Glory to God in the highest, And on earth peace, goodwill toward men.”

May the Nativity of Christ be blessed to all of you and may we celebrate it for many more years to come!

CHRIST IS BORN! Truly He is born!

Arhimandrite Father Gavril

Христос се роди! 

Навистина се роди!

Рождеството Христово, светата Црква, најсвечено го празнува како еден од најважните настани во историјата на човештвото. Затоа што, ако Христос не се воплотеше и родеше, немаше да биде реално и нашето спасение. Раѓањето Христово му дава смисла на животот човечки. Христос се роди како човек и му овозможи на човекот да се роди повторно (преку крштението), да ја победи смртта и да го наследи животот вечен. Преку рождеството Христово ни се даде можност да станеме синови Божји и наследници на Неговото царство.

Христос е центарот на се’ создадено, видливо и невидливо. Со Неговото раѓање, витлеемската пештера таа вечер, Тој ја направи центар на светот. Не беа тоа раскошните царски палати, туку една обична овчарска пештера. Зашто беше цар смирен и светот не Го прими.

Кога се роди Богомладенецот Христос, целата вселена му се поклони. 

Ѕвездата од Исток застана над местото каде што беше младенецот.

Мудреците следејќи ја, од Вавилон дојдоа да му се поклонат и дарови да му пренесат.

Пастирите вчудоневидени Му оддадоа чест и Го прославија.

И Ангелите на небесата го воспееја извикувајќи: “слава на Бога во висините, на земјата мир и меѓу луѓето добра волја.”

И ние, да му го принесеме своето срцето на Бог и да го направиме Христос центар на нашиот живот. Да го исчистиме (срцето) и положиме јасли во него. Да го отвориме како некогаш пештерата за да во него, Христос благодатно се роди. Срцето наше да му постане дом и во него да се всели мирот и тишината. Тогаш ќе се исполниме со светлина и топлина и нашиот живот ќе се претвори во непрестајна радост.

Покајанието и исповедта го чистат срцето, а добрите мисли и дела се Негова постела, молитвата е светлина и љубовта – огнот која го стоплува. Да се сакаме еден со друг и да се почитуваме. Да не се мразиме. А ако нешто сме си згрешиле, да не држиме лутина и да си простиме. Да не се озборуваме и меѓусебно да не се повредуваме. Тоа се даровите коишто Бог ги бара од нас.

Овој ден е Божји ден. Ден на снисходувањeто Божјо кон човекот. Исто е и ден на соборноста на Црквата, кога земната и небесната Црква се собра околу Богомладенецот Христос и Неговата Мајка. Затоа и ние во овие празнични денови да ги оставете земните грижи и сите заедно да се собереме во Црквата за да му се поклониме како пастирите, да му принесеме (духовни) дарови како мудреците и да го воспееме како ангелите на небесата пеејќи: “слава на Бога во висините, на земјата мир и меѓу луѓето добра волја.”

Нека ви е честит празникот на рождеството Христово и за многу години!

ХРИСТОС СЕ РОДИ! Навистина се роди!


About The Author