// Google analytics code

За Гадаринците – o. Гаврил Галев

| November 20, 2020

Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух Многупати сме зборувале за ова Евангелие (Лука 8 : 26-39), меѓутоа, како што велат – повторувањето е мајка на знаењето, а и оние коишто не слушнале – да слушнат, повторно ќе кажеме за неговото значење. Овие луѓе биле Гадаринци и, иако во стариот закон свињите се […]

Father Gavril Galev: The Rich man and Lazarus

| November 12, 2020

~+~ This Gospel reading (Luke 16:19-31) is one of the most emotionally difficult in the New Testament Scriptures. It talks about two types of extremes. Two opposite human characters, two opposite lifestyles, opposite views of the world, purpose, behaviour, etc., although in essence, only one thing is needed, and that is to gain God and […]

Отец Гаврил Галев: Богатиот и Лазар

| November 12, 2020

~+~ Ова Евангелиско четиво (Лука 16:19-31) е едно од емотивно најтешките во Светото Писмо на Новиот Завет. Во него се зборува за два типа на крајност. Два cпротивни карактери на луѓе, два спротивни начини на живеење, погледи на светот, цел, однесување итн, а во суштина, само едно е потребно, а тоа е да го стекнеме […]

Metropolitan Naum: OBEDIANCE IS A TRANSITION FROM AN UNNATURAL TO A NATURAL WAY OF LIFE

| November 8, 2020

~+~ The Holy Gospel does not address the children of God only, but also those ones with the slave and the hired-worker (trade) mentality, as well as the unbelievers, with only one aim, to be saved as many people as possible and perhaps, some people  may even start thinking that the most appropriate response to […]

Митрополит Наум: Послушанието е премин од противприроден во природен начин на живот

| November 8, 2020

~+~ Светото Евангелие не им се обраќа само на децата Божји, туку и на оние со робовски и наемнички менталитет, како и на неверниците, само за да се спасат што е можно повеќе луѓе; а може на некои и ќе им текне дека најсоодветен одговор на љубовта Божја е да се стане дете Божјо. Затоа […]