// Google analytics code

HOW WE DIFFERENTIATE TRUE FROM FAKE MARTYRS – Metropolitan Naum

| June 28, 2020

THE PRAYER OF THE MIND IN THE HEART- the criterion for true martyrdom (24.06.2020 15:44)  ~+~ You have heard it once, as many times before, what the God-Man Jesus Christ says: “If the world hates you, you know that the world hated Me before it hated you” (John 15:18). Here is another chance to recall […]

КАКО РАЗЛИКУВАМЕ ВИСТИНСКИ ОД ЛАЖНИ МАЧЕНИЦИ – Митрополит Наум

| June 28, 2020

УМНО-СРДЕЧНАТА молитва– критериум за вистинско мачеништво (24.06.2020 15:44) ~+~ Слушнавте уште еднаш, како и многупати досега, што вели Богочовекот Исус Христос: „Ако светот ве мрази, знајте дека Мене светот уште пред вас Ме замрази“ (Јован 15, 18). Еве уште една можност да се потсетиме дека подвигот на христијанството во овој свет е неразделно поврзан со […]