// Google analytics code

With Christ into the Kingdom of Heaven – Co Христос во Царството Небесно

IMG_5468-2

With Christ into the Kingdom of Heaven

 ~+~

Let us not be deceived, everything is so simple and clear. Until we accept Christ as a single criterion and an ideal in our lives, we are in “darkness” and in the “shadow of death”.Christ is the only light and life and door and path.

The Kingdom of Heaven is indeed here, but we can only enter into It through Christ, Who is reflected in every brother (sister). Therefore, if we have love for everyone, then we will enter into the Kingdom of Heaven. If we have hatred towards any one person, then that person represents a stumbling block, a stone, a rock, a closed door, and we remain outside the Kingdom of Christ with the devil in hell. If we hate many people, then they become a wall through which we cannot enter. Only love can enter into the Kingdom of Heaven as the God-Man Christ has entered.

Beloved, I am not writing to you a new command, but the old commandment that you have had from the beginning.

The old commandment is the word that you have heard from the beginning; yet, a new commandment I write to you – what is true in Him and in you; because the darkness is passing away, and the true light is already shining. Whoever says he is in the light, but hates his brother, is still in darkness, and has nothing in common with Christ, as the light has nothing in common with the darkness.

Fr. Gavril Galev

 

Co Христос во Царството Небесно

 ~+~

Да не се залажуваме, се е толку едноставно и јасно. Се додека не го прифатиме Христос за еднинствен критериум и идеал во животот, се наоѓаме во “темнина” и “смртна сенка”. Христос е единствена светлина и живот и врата и пат. Царството Небесно навистина е дојдено, ама во него се влегува единствено преку Христос кој се огледува во секој брат (сестра). Затоа, ако имаме љубов кон секого, ќе влеземе. Ако имаме омраза кон било кој еден, тогаш тој еден за нас претставува како камен, карпа, затворена врата и остануваме надвор од Царството Христово со ѓаволот во пеколот. Ако пак мразиме повеќемина, тогаш тие за нас постануваат ѕид преку кој не се може. Само љубовта може да влезе во Царството Небесно, како Богочовекот Христос што влегол.

Возљубени, не ви пишувам нова заповед, туку старата заповед, што ја имате од почетокот. Старата заповед е словото, што го чувте од почетокот, Но сепак, нова заповед ви пишувам – она што е вистинско и во Него и во вас; оти темнината одминува, а вистинската светлина веќе свети. Кој вели дека е во светлина, а го мрази братот свој, тој е сè уште во темнина и ништо нема заедничко со Христос како што нема заедничко светлината со темнината.

о. Гаврил Галев

 


About The Author