// Google analytics code

Saint Spyridon the Wonderworker, Bishop of Tremithus – Cвети Спиридон Чудотворец, епископ Тримифунтски

IMG_5315 (3)~+~

The birthplace and the place where this glorious saint served the Church was the island of Cyprus. Spyridon was born of simple parents, farmers, and he remained simple and humble until his death. He married in his youth and had children, but when his wife died he devoted himself completely to the service of God. Because of his exceptional piety, he was chosen as bishop of the city of Tremithus. Yet even as a bishop he did not change his simple way of living, he was handling his livestock and cultivating his land himself. He used very little of the goods of his labour for himself; instead, he distributed a greater share to the poor. He manifested great miracles by God’s power: he brought down rain in time of drought, stopped the flow of a river, raised several people from the dead, healed Emperor Constantius of a grave illness, he saw and heard angels of God, foresaw future events, discerned the secrets of men’s hearts, converted many to the true Faith, etc… He took part in the First Ecumenical Council in Nicaea [325 A.D.], and he brought many heretics back to Orthodoxy by his simple and clear confession of the Faith as well as by his mighty miracles. He was so simply dressed that once, when he wanted to enter the imperial court at the invitation of the emperor, a soldier, thinking that he was a beggar, slapped him on the face. Being meek and  guileless, Spyridon turned the other cheek to him. He glorified God through many miracles, and was of benefit, not only to many individuals but also to the whole Church of God. He entered into rest in the Lord in the year 348 A.D. His miracle-working relics rest on the island of Corfu, and even today they glorify God with many miracles.

 

Cвети Спиридон Чудотворец, епископ Тримифунтски

~+~

Место на раѓањето и на службата на овој славен светител е островот Кипар. Роден е од прости родители, земјоделци, а и самиот беше и остана прост и смирен с ѐ до својата смрт. Во младоста се ожени и имаше деца. А кога умре жена му, тој сиот се предаде на служба на Бога. Заради неговото особено благочестие беше избран за епископ на градот Тримифунт. Но тој и како епископ не го измени својот прост начин на живеење и околу својата стока и обработката на земјата се трудеше самиот лично. За себе многу малку употребуваше од стекнатото, поголемиот дел им го раздаваше на бедните луѓе. Со Божјата сила покажа големи чуда: низведе дожд во време на суша, го запре текот на реката, воскресна неколку мртовци, го исцели царот Констанс од тешка болест, ги виде и ги слушна ангелите Божји, проѕираше во тајните на човечките срца, многумина обрати во вистинската вера итн. Учествуваше на Првиот Вселенски Собор во Никеја и со своето просто но јасно исповедање на верата, како и со многубројните моќни чуда што ги изврши, голем број еретици ги врати во Православието. Беше облечен толку просто, што кога еднаш поканет од царот сакаше да влезе во царскиот дворец, војникот мислејќи дека е некој просјак му удри шлаканица. Кроткиот и незлоблив Спиридон му го заврти и другиот образ. Откако Го прослави Бога со многубројни чуда и на многумина им покористи поединечно, а и на целата Божја Црква, се упокои во Господ во 348 година. Неговите чудотворни мошти сега се на островот Крф и ден денес Го прославуваат Бога со многубројни чуда.


About The Author