// Google analytics code

Lesson on wickedness – Saint Anthony the Great Поука за злобливоста – Cвети Антониј Велики

h1200~+~

Lesson on wickedness – Saint Anthony the Great

He who is not wicked is perfect and godly. He is filled with joy and is the abode of the Spirit of God. As the fire burns large forests, if it is not taken care of, so also the wickedness, if we let it into our hearts. It destroys our souls and defiles our bodies and incites many evil thoughts in us; it causes arguments, quarrels, disturbances, envy, hatred and other similar passions, which overload the body itself and cause illnesses. Hurry to acquire the gentleness (sweetness) and purity of the saints, so that our Lord Jesus Christ may receive you into Himself, so that each of you may say with joy: Because of my innocence, You received (supported) me and established me before You forever ”(Ps. 40:13).

 ~+~

Поука за злобливоста – Cвети Антониј Велики

Оној што не е злобен, тој е совршен и богоподобен. Тој е исполнет со радост и е живеалиште на Божјиот Дух. Како што огнот изгорува големи шуми, ако не се води сметка за него, исто така, и злобата, ако ја пуштиме во нашето срце, ја погубува нашата душа и го извалкува нашето тело и поттикнува многу лоши мисли во нас; таа предизвикува расправии, караници, немири, завист, омраза и други слични страсти, кои го преоптоваруваат и самото тело и му причинуваат болести. Побрзајте да ја придобиете благоста и чистотата на светците, за да ве прими нашиот Господ Исус Христос во себе си, така што секој од вас да може со радост да рече: “Мене (Господ) ме прифати цел поради мојата незлобивост и ме зацврсти пред Себе вечно” (Псал. 40, 13).


About The Author