// Google analytics code

Our Holy Father Saint Prohor Pchinski

| November 1, 2020

~+~ Saint Prohor Pchinski was born in Macedonia, in the area of ​​Ovche Pole, to pious parents Ivan and Marija. These noble, God-fearing people also had great wealth, but they always put God before the world, the spiritual before the material, and gave and helped a lot to the poor, but they were childless. For […]

Преподобен отец наш Прохор Пчински

| November 1, 2020

    Свети Прохор Пчински е роден во Македонија, во Областа Овче Поле, од благочестиви родители Иван и Марија. Тие благородни, богобојазливи луѓе имаа  и голем имот но секогаш го поставуваа  Божјото пред световното, духовното пред материјалното и даваа и помагаа многу на сиромашните, но беа бездетни. За тој свој недостаток тие непрестајно се молеа на Бога. И  […]