// Google analytics code

IF SOMEONE SEARCHES FOR THE TRUTH DEVOTEDLY, THEY WILL NOT BE TAKEN TO ANY RELIGION, BUT TO CHRIST HIMSELF – INTERVIEW WITH ARCHIMANDRITE DANIEL (BAMBANG DWI) BIANTORO, ORTHODOX CHURCH IN INDONESIA (PART 1)

| September 14, 2020

~+~ Part 1 Introduction The wind (The Spirit) blows wherever he wants to and He is truth and life. The Gospel is not a story, and Jesus Christ is not a mythological person; He is the word of truth, and Jesus Christ is the true God. And He reveals Himself to everyone who is searching for […]

АКО НЕКОЈ ИСКРЕНО ТРАГА ПО ВИСТИНАТА, НЕМА ДА БИДЕ ОДВЕДЕН ДО НЕКОЈА РЕЛИГИЈА, ТУКУ ДО САМИОТ ХРИСТОС – ИНТЕРВЈУ СО АРХИМАНДРИТ ДАНИЕЛ (БАМБАНГ ДВИ) БЈАНТОРО, ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ВО ИНДОНЕЗИЈА (1 ДЕЛ)

| September 14, 2020

~+~ 1 ДЕЛ Вовед Ветрот (Духот) дува каде што сака и Он е вистина и живот. Евангелието не е приказна, а Исус Христос не е митска личност; тоа е слово на вистината, и Исус Христос е вистинскиот Бог. И Он му се открива на секого што Го бара искрено, со чисто срце. Тоа ни го сведочи преподобната личност на Архимандрит Даниел Бјанторо од Индонезија (најголемата […]